Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022

Tandakademins allmänna villkor

ALLMÄNT

Information om Internetmedicin

Tandakademin är en del av bolaget Internetmedicin. Tandakademin tillhandahåller en digital plattform för utbildning inom tandvård.

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Internetmedicin (org.nr 556583-6250) ("Internetmedicin", "vi", "vår" eller "oss").

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):

E-postadress: tandakademin@internetodontologi.se

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och beställa Produkter godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och beställa Produkter.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vid ändringar av Villkoren, kommer vi att meddela dig via e-post. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) kalenderdagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Produkterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (www.tandakademin.se) rörande Produkterna.

"Konto" avser det konto du registrerar och skapar via Hemsidan.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (www.tandakademin.se/pages/integritetspolicy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Produkter" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkter" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

PRODUKTER

Beskrivning av Produkter

Vi tillhandahåller en digital utbildningsplattform där du kan ta del av kurser inom tandvård ("Produkter"). Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Produkterna behöver du skapa ett Konto. Ditt Konto är personligt, och det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Produkterna tillgängliga för beställning i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Din beställning har bekräftats när vi skickar ett kvitto via e-post. När ett kvitto har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något.

DINA SKYLDIGHETER

Kunder

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning (såsom brottsbalken, kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen), förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.

Vi erbjuder betalningsmöjligheter i samarbete med Stripe och Fortnox genom:

  • Faktura
  • Kortbetalning

För betalning gäller tredjepartsleverantörens villkor (Stripe: https://stripe.com/se/privacy; Fortnox: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/avtal-och-villkor). Du kan bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras av tredjepartsleverantören. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Vi kan fakturera dig för Produkter i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommits för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett genom ditt Konto. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet avseende Produkter i digital form som levereras löpande ("Digitala Produkter") gäller från att du skapat ett Konto och fortsätter att gälla under abonnemangsperioden ("Abonnemangsperiod"). En Abonnemangsperiod är antingen 3 eller 12 månader. Vid slutet av varje Abonnemangsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt med antingen 3 eller 12 månader.

Ditt abonnemang kommer dock inte att förnyas om du säger upp det före den sista dagen för din pågående Abonnemangsperiod. Du är skyldig att betala alla tillämpliga avgifter för de Digitala Produkterna under hela Abonnemangsperioden.

Du säger upp ditt abonnemang genom att gå till Hemsidan och följer instruktionerna som anges där eller genom att kontakta oss via våra Kontaktuppgifter.

Vid avtalstidens slut, eller när de Digitala Produkterna avslutas, kommer din åtkomst till de Digitala Produkterna att upphävas omedelbart.

Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om du:

  • överträder eller på annat sätt bryter mot dessa Villkor eller andra bestämmelser som upprättats av oss; 
  • använder Hemsidan eller de Digitala Produkterna på något sätt som inte överensstämmer med avsedda syften eller på annat sätt är skadligt för oss eller tredje person; eller
  • är i dröjsmål med betalning.

Om du häver de Digitala Produkterna innan de har slutförts har vi rätt till ersättning för den del av de Digitala Produkterna som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Vi har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av de Digitala Produkterna samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att vi har underlåtit att ta på oss annat uppdrag.

Testperiod

Du kan i vissa fall erbjudas att registrera dig för att använda de Digitala Produkterna under en begränsad testperiod. Under testperioden har du tillgång till hela eller delar av de Digitala Produkterna (såsom närmare beskrivet på Hemsidan) helt kostnadsfritt.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vad gäller Digitala Produkter, ansvarar vi för eventuella fel på dem under hela Abonnemangsperioden.

Fel

Fel på Produkter anses föreligga i följande fall:

Det vi kommit överens om vad gäller Produkternas kvantitet eller kvalitet inte stämmer.

Vi har inte informerat dig om specifikationer om Produkterna som du borde ha informerats om.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än tre (3) år från inköpstillfället för Produkterna.

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

  • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.
  • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Hävning

Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Vi tillhandahåller endast Produkter för ditt privata bruk. Du får inte använda Produkter i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta. Vänligen kontakta oss via våra Kontaktuppgifter eller använd ångerblanketten som du hittar här: Konsumentverkets standardformulär. 

För att uppfylla tidsfristen för ångerrätten räcker det med att du skickar in ditt skriftliga meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av ångerrätten

Om du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.

Om du utövar din ångerrätt avseende ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, ska du avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och även från att göra det tillgängligt för annan.

RECENSIONER

Vi säkerställer att varje publicerad recension kommer från en konsument som har tagit del av vårt kursutbud genom att analysera Tandakademins kursstatistik.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Internetmedicin. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Internetmedicin är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: c/o NORDREVIK Varlabergsvägen 29, 434 39 Kungsbacka

Organisationsnummer: 556583-6250

Momsregistreringsnummer: SE556583-625001